Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

11.    Sklep internetowy InfoLOGIC, dostępny pod adresem internetowym clevertouch.pl/sklep,  prowadzony jest przez Adama Olszar prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  INFOLOGIC S.C. , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5482192241, REGON  072276022 .

2.    Niniejszy Regulamin skierowany dla Przedsiębiorców korzystających i określa zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. 

 

§ 2

Definicje

 

1.    1. Sprzedawca  - osoba fizyczna p rowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  INFOLOGIC S.C. , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5482192241, REGON  072276022 .

2.    Przedsiębiorca (Odbiorca)  - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

3.    Sklep  - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym clevertouch.pl/sklep

4.    Regulamin  - niniejszy regulamin Sklepu.

5.    Zamówienie  - oświadczenie Przedsiębiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

6.    Konto – należy przez to rozumieć konto założone w Sklepie, dla którego przypisany jest indywidulany login i hasło, gdzie gromadzone są dane, podane przez Przedsiębiorcę w momencie rejestracji.

7.    Formularz rejestracji  - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

8.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9.    Koszyk  – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

10.  Produkt  – należy przez to rozumieć produkty (towary i usługi) znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Sprzedawcy prezentowanej w Sklepie.

11.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: 43-400 Cieszyn, ul. Ustrońska 20

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: info@clevertouch.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 513 840 860

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Alior Bank 27 2490 0005 0000 4500 2543 5620

5.    Przedsiębiorca może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie w godzinach 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

1.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

2.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3.    włączona obsługa plików Cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Przedsiębiorcy. 

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień jest możliwe albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) o której Przedsiębiorca jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, login, hasło. Opcjonalnie możliwe jest wypełnienie danych adresowych wykorzystywanych przy składaniu zamówienia.

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1.    zalogować się do Sklepu;

2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Przedsiębiorca może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1.    Przesyłka kurierska, 

2.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 43-400 Cieszyn, ul. Ustrońska 20,

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1.    Płatność przy odbiorze

2.    Płatność za pobraniem

3.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Przedsiębiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności elektronicznych Przedsiębiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym, zapłata następuję na miejscu w obecności kuriera lub w siedzibie Sprzedawcy przy odbiorze osobistym.

4.    Jeżeli Przedsiębiorca wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Odbiorcę podczas składania Zamówienia. 

5.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Odbiorcy liczy się w następujący sposób:

1.    W przypadku wyboru przez Odbiorcę sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

2.    W przypadku wyboru przez Odbiorcę sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.    W przypadku wyboru przez Odbiorcę odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru Przedsiębiorca zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.

7.    Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8.    Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Odbiorcę woli związania się Umową Sprzedaży. 

9.    Odbiór osobisty Produktu jest bezpłatny. 

 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

 

1.    Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Odbiorcy produkt wolny od wad.

3.    W przypadku Przedsiębiorcy, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. 

5.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

6.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Osoby składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą towaru. 

7.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie. 

8.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.    Dane osobowe Przedsiębiorców zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Przedsiębiorca wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.    Odbiorcami danych osobowych Przedsiębiorców Sklepu internetowego mogą być: 

1.    W przypadku Przedsiębiorcy, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.    W przypadku Przedsiębiorcy, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4.    Przedsiębiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

6.    Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w osobnym dokumencie pod nazwą „ Polityka Prywatności”.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Odbiorcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.